Close

ALGEMENE VOORWAARDEN

SPOC BV
——————————————————————————
01. Algemene Levering- en aannemingsvoorwaarden

debenaming opdrachtgever of medecontractant. De aannemer kan via één van zijnbestuurders tot 20 dagen na het ondertekenen van het contract tot annulatieovergaan zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vorm vanschadevergoeding. 

01.02.Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het door de aannemer afgeslotencontract, en binden de partijen op elk punt waarvoor geen uitdrukkelijkeschriftelijke afwijking werd bepaald. 

01.03.De offertes van de aannemer zijn geldig gedurende 60 dagen, dag van offerteinbegrepen. De prijsoffertes worden opgemaakt op basis van de gegevensverstrekt door de opdrachtgever; ze gelden derhalve enkel voor zover deverstrekte gegevens correct en volledig zijn en voor uitvoering der werken innormale omstandigheden, wat betreft werkterrein, materieel en materialen,funderingen, weersomstandigheden, werkgelegenheid en dergelijke. 

01.04.Ten overstaan van de bouwheer zijn contracten hoe dan ook slechts geldig bijuitdrukkelijke aanvaarding door een daartoe bevoegd orgaan van de vennootschapvan de aannemer. Zulks betekent ook dat schriftelijke toezeggingen van onzevertegenwoordigers of personeel, zelfs gesteld op officieel briefpapier ofdocumenten van de aannemer, slechts geldigheid verkrijgen na bevestiging dooreen bevoegd vennootschapsorgaan van de aannemer en/of bij de aanvang van dewerkzaamheden en dit door ondertekening van de basisofferte en hunmeer-minwerken.  

Vrijwilligeaanvang met de uitvoering der werkzaamheden impliceert de uitdrukkelijkeaanvaarding van de contracten door de aannemer. Het bovenstaande kan enkel doorde aannemer worden ingeroepen.

Tenoverstaan van de aannemer geldt de ondertekening van enig contract en/ofbestelling door de bouwheer en/of in diens naam als definitieve verbintenis. 

01.05.Ingeval de overeenkomst eenzijdig wordt verbroken door de opdrachtgever, zalhij aan de aannemer een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn volgensonderstaand degressief barema: 30 % voor bedragen tot €50.000,00, 20 % voorbedragen tussen €50.000,00 en €100.000,00, 15 % boven €100.000,00. 

Genoemdepercentages zijn te beschouwen t.o.v. de contractuele prijs /excl btw. Voorzover door de aannemer het bewijs wordt geleverd van een grotere schade danvolgens het bovenstaande bepaald, dan is dit hoger bedrag verschuldigd. Bvbwanneer de aannemer kan aantonen dat er bepaalde bestellingen reeds uitgevoerdwaren met betrekking tot het project.

Hetbetaalde voorschot komt in geval van verbreking door de opdrachtgever toe aande aannemer, doch zal worden verrekend met het bovenstaande. Voor zover debouwheer gedeelten uit het contract schrapt, geldt bovenstaand barema voor dezo te vervallen werken, gebeurlijk aangevuld met extra kosten i.f.v. teontbinden contracten met derden. 

01.06.Contract, plans en lastenboek, maken een geheel uit, er wordt op gewezen datplans en/of lastenboek ruimer kunnen zijn dan de in het contract opgenomenwerken; enkel deze laatste zijn dan te beschouwen. Doet zich enigetegenstrijdigheid voor tussen contract, plans en lastenboek, dan heeft inprincipe het contract voorrang op de plans, en de plans voorrang op hetlastenboek. Deze rangorde kan in ieder concreet geval gewijzigd worden door deaannemer, mits behoud van een gelijkwaardige kwaliteit. Plans en lastenboekenof andere documenten welke niet expliciet als contractueel stuk zijn opgenomen,zijn niet bindend voor de aannemer. Bij onduidelijkheid tussen de genoemdedocumenten primeert het document met wijziging op de meest recente datum; welis aan te merken dat een aanvulling of aanpassing van het contract aanleidinggeeft tot een verrekening in meer. 

01.07.De door de aannemer geleverde en/of verwerkte producten mogen qua maat,gewicht, uitzicht en dergelijke de gebruikelijke toleranties vertonen. 

01.08.De aannemer behoudt zich het recht voor beroep te doen op onderaannemers voorhet geheel of een gedeelte van de uitvoering van het contract en dit op zijneigen verantwoordelijkheid. 

Hetis de aannemer toegelaten op de werven materialen afkomstig van derden televeren, zelfs van een verschillend merk of type dan voorzien in de offerte en/ofhet contract, mits een vergelijkbare kwaliteit wordt aangehouden. 

01.09.Door de aannemer opgestelde documenten van welke aard ook in relatie tot despecifieke uitvoering blijven zijn eigendom en gelden als confidentieel zodatze onder geen beding, geheel noch gedeeltelijk, zonder zijn schriftelijketoestemming door de opdrachtgever en/of door derden mogen worden gekopieerd,gebruikt, verspreid of op welk danige manier ook worden aangevoerd op straffevan schadevergoeding geraamd op 15% van het hoogste offerte- of contractbedrag,behoudens bewijs door aannemer van hoger (te) ontstane schade. 

Hetbestaan en/of gebruik van zulke documenten vermindert in niets de betrokkenheiden/of aansprakelijkheid van bouwheer, architect en enig andere participant aanhet bouwproces buiten de aannemer gesitueerd. 

01.10.De in offerte en contract voorziene levering-, plaatsing-, ofuitvoeringstermijnen zijn bindend en dit met de volgende vertragingsboetes. 

Voorelke kalenderdag op de termijn gesteld voor de uitvoering zal de aannemer tentitel van schadevergoedingen vast bedrag van 200€ /per appartement / maand excl.Btw betalen aan de opdrachtgever. Deze schadevergoeding is eisbaar vanaf de bijaangetekend schrijven vermelde dag en wordt rechtstreeks afgehouden van de aande aannemer verschuldigde sommen. De totale schadevergoeding is evenwel beperkttot 5% van de aannemingssom van deze overeenkomst incl. zijn verrekeningen. 

Indiende werken worden opgeschort door invloeden niet door de aannemer of zijnonderaannemers wordt de einddata opgeschoven in onderling overleg en vervaltdit artikel. Weersomstandigheden/ Covid/ Natuurlijke invloeden/ oorlog, ditzijn elementen waar er moet worden mee rekening gehouden. 

01.11.Zo de tussenkomst van een controle- of keuringsorganisme door dereglementeringen en/of de afgesloten overeenkomst voorzien is, vallen allehiermede samenhangende of uit voortvloeiende kosten, termijninvloeden, enz. tenlaste van de opdrachtgever. De uitvoering der controles dient te gebeuren dooreen door beide partijen aanvaarde en erkende instelling en voor ondertekeningcontract bekend te zijn. 

01.12.Het is aan de bouwheer en/of architect en/of veiligheidscoördinator om deaannemer uitdrukkelijk en schriftelijk te wijzen op alle vereisten, voorwaardenen voorschriften, waaronder ook het ARAB, vergunningseisen, EPB- eisen,brandweervoorschriften, voorschriften bijlage 6 dd 15/7/2009 die op de bouwheeren diens activiteiten (uitbating) van toepassing zijn en gevolgen kunnen hebbenvoor de constructie en de eisen waaraan deze moet voldoen. De aannemer dient teworden aanzien als niet geïnformeerd en niet vertrouwd met de activiteiten vande bouwheer en de vereisten die op allerlei gebieden, o.m. mogelijk opconstructief vlak en qua uitrusting en preventie op de bouwheer en diensingebruikname van de constructie van toepassing zijn. 

01.13.Dit contract vervalt indien door de bouwheer geen bouwtoelating kan wordenbekomen, waarvan hij dan het bewijs dient te leveren op eerste verzoek; voorzover zulks wel zou kunnen mits doorvoeren van aanpassingen, blijft hetcontract van kracht, waarbij deze aanpassingen ook op financieel vlak inonderling overleg worden vastgelegd. 

02. Uitvoering

02.01.Ten aanzien van de plaatsing van een gebouw en zelfs voor enige bestelling aanderden en/of vervaardiging van geprefabriceerde elementen wordt er vanuitgegaan dat de medecontractant in orde is met alle voorschriften vanstedenbouw, bouw- en milieuvergunning, voorschriften brandveiligheid,EPB-eisen. 

Blijktzulks niet het geval, dan is hij aansprakelijk voor elk daardoor ontstaneschade. Een kopie van de door de overheid definitief goedgekeurde documentendient tijdig overgemaakt aan de aannemer. 

02.02.De bepaalde uitvoeringstermijn loopt slechts, onverminderd de geldigheid van deovereenkomst volgens art. 01.05., vanaf de dag dat de aannemer effectief in hetbezit is van door de bouwheer voor goedkeuring ondertekende uitvoeringsplannen,het contractueel vastgelegde voorschot en alle nodige gegevens die deopdrachtgever moet verschaffen om het de aannemer mogelijk te maken hetcontract volledig uit te voeren. Deze voorwaarden zijn cumulatief. 

02.03.Ondertekenen voor akkoord van een uitvoeringsplan door de opdrachtgeverontneemt hem de mogelijkheid tot wijzigen behoudens latere uitdrukkelijkeschriftelijke akkoordverklaring van de aannemer. In zulk geval ontstaanmeerkosten en termijninvloeden welke ten laste vallen van de opdrachtgever. 

02.04.Verandering van een in uitvoering zijnde ontwerp, evenals elk geval vanovermacht in hoofde van de aannemer kan hem ontslaan van iedere verbintenis,maar laat de medecontractant niet toe het contract te verbreken. 

Wordtonder meer beschouwd als overmacht: algemene of gedeeltelijke staking bij onsof onze leveranciers, lock-out, oproer, onlusten, ongevallen, machinebreuk,kraanbreuk, schaarste van transportmiddelen of grondstoffen, besmettelijkeziekten, branden, vorst, uitzonderlijke of langdurige regenperioden,overstromingen, grote droogte, enz. 

02.05.Elk element of geheel van elementen dat ofwel niet bij de fabriek werdopgehaald ofwel niet kan worden opgericht op de in de planning voorzienetermijn, om een van de aannemer onafhankelijke reden, wordt eisbaar enfactureerbaar. 

02.06.Is de opdrachtgever geen eigenaar van het te bebouwen terrein, dan dient hijdit op eigen initiatief mede te delen aan de aannemer en een schriftelijketoelating van de eigenaar voorleggen; in alle omstandigheden behoudt deopdrachtgever alle aansprakelijkheden in deze. 

02.07.De bouwheer heeft de wettelijke en contractuele plicht de uitvoering van dewerken te volgen of te laten volgen; bij de vaststelling van enige onvolkomenheiddient deze dadelijk en duidelijk te worden gemeld, teneinde een tijdigingrijpen mogelijk te maken. De gevolgen van deze uitdrukkelijk overeengekomenverbintenis zijn, bij nalatigheid, voor rekening van de bouwheer, dewelke terzake de bewijslast draagt. 

02.08.De opdrachtgever is gehouden door de gegevens verstrekt door personen, o.a. dearchitect, welke in de uitvoeringsfase namens hem optreden. Alzo verstrekteaanvullende en/of wijzigende opdrachten, akkoordbevindingen 

goedkeuringenen dgl. verbinden de opdrachtgever onherroepelijk. 

02.09.De inplanting van het gebouw dient in alle opzichten door de bouwheer te wordengecontroleerd; terzake neemt hij de volledige verantwoordelijkheid vanaf deaanvang der grondwerken. 

02.10.De gebeurlijk contractueel bepaalde uitvoeringstermijnen, zijn slechts geldigmits de aannemer binnen de 48 u. na ondertekening van het contract, beschiktover alle nodige informatie voor het uitwerken van het project en verder mitsde werken kunnen geschieden in normale omstandigheden wat betreft o.m. terrein,materieel en materialen, funderingen, weersomstandigheden, werkgelegenheid endergelijke. 

02.11.Indien door de bouwheer (opdrachtgever) aan het personeel van de aannemer extraprestaties worden gevraagd, geschieden deze in alle omstandigheden op kostenvan de opdrachtgever. 

02.12.Er wordt een afwerkingsvergadering ingepland voor het aanvatten van de werkenwaar materialen/ stalen/ kleuren worden besproken en beslissingen wordengenomen. Dit doet de aannemer om te vermijden dat er enige van deze niet tijdigop de werf zouden kunnen geraken.

02.13Er worden geen instructies rechtstreeks aan de onderaannemers van SPOC bvopgedragen door Architect/ Bouwheer, tenzij de veiligheidscoördinator ditnodig acht i.f.v dringende veiligheidsissues. 

02.14Indien de opdrachtgever/eindkoper wijzigingen vraagt, zullen deze steedsaanleiding geven tot verrekening. SPOC bv zal voor elke verrekening in meer debouwheer 15% van de totale te verrekenen som vergoeden. In het geval van eenminwerk behoudt SPOC bv zich het recht een winstderving te vorderen t.b.v. 25%van de totale minwaarde. SPOC bv zal in dat geval eveneens 5% van de totaleminwaarde aan de bouwheer vergoeden. 

03. Levering en verzending

03.01.De werf moet vanaf de openbare weg tot op alle plaatsen van het werk vlottoegankelijk en berijdbaar zijn voor vrachtwagens, montagekranen en dergelijkeen vrij zijn van constructies en hindernissen. De hiermede samenhangende kostenzijn verrekenbaar. 

03.02.Indien de goede uitvoering van het werk, hierin begrepen het aanvoeren dergrondstoffen, bewegingen of handelingen vereist die om het even welke schadekunnen aanrichten aan de goederen van de opdrachtgever of de aanpalenden, dankan de aannemer niet verplicht worden hiervoor vergoedingen te betalen. Hetstaat de opdrachtgever vrij dit te regelen met de verzekering van de aannemer.De opdrachtgever dient alzo zelf alle schikkingen te treffen om schade aaneigen goederen dan wel aan derden te voorkomen. 

04. Plaatsing

04.01.Voor de funderingen van constructies wordt altijd verondersteld dat de grond opmax. 1 m diepte, gemeten t.o.v. de 0.00 pas van het nieuwe gebouw, eendraagvermogen heeft van min. 15 N/cm2, tenzij de opdrachtgever hieromtrentnauwkeuriger inlichtingen heeft gegeven. Indien achteraf bij de uitvoeringblijkt dat de grond de veronderstelde weerstand niet heeft, zijn de bijkomendefunderingskosten ten laste van de opdrachtgever en automatisch eisbaar. Wordteen grondonderzoek nodig geacht, dan is dit altijd op kosten van deopdrachtgever. 

04.02.Het bouwterrein wordt eveneens verondersteld vrij te zijn van allehindernissen, bomen, struiken, oude funderingen, rotsen, riolering, enz. diehet delfwerk bemoeilijken. Bijkomende werken hieruit voortvloeiend zullenafzonderlijk bijgerekend worden. 

04.03.Indien het watervlak zich op een peil bevindt dat niet toelaat de ondergrondseen/of funderingswerken droog uit te voeren, zijn de kosten van eventuelebronbemaling ten laste van de opdrachtgever en bijkomend te verrekenen, tenzijdeze reeds expliciet in de overeenkomst opgenomen zijn. 

04.04.Het bestaan van ondergrondse leidingen van om het even welke aard op of in deomgeving van het bouwterrein moet aan de aannemer vooraf worden medegedeeld enmaterieel aangeduid, zo niet wordt de eventueel aangebrachte schade ten lastegelegd van de opdrachtgever. 

04.05.Overtollige aarde voortkomend van het delfwerk der funderingen wordt terplaatse gelaten. Nivelleringswerken binnen en buiten het gebouw worden enkeldoor de aannemer uitgevoerd mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzonderevoorwaarden. 

04.06.Water en eventueel elektrische stroom zijn steeds in voldoende mate en zonderrecht op vergoeding, door de opdrachtgever te leveren, tot aan deperceelsgrenzen. 

05. Plaatsing

05.01.Alle facturen van de aannemer zijn contant betaalbaar volgens de offerte en ditop onze maatschappelijk rekening nummer te vinden onderaan elk factuur. Alsbetaling wordt beschouwd, het vrij door de aannemer kunnen beschikken over deter betaling aangeboden som. 

Bijniet betaling binnen de 7 dagen na de afgesproken datum zie factuur is vanrechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd ten belope van 1,5% per maand op het ganse factuurbedrag. Indien wij genoodzaakt zijn de facturatiein te vorderen middels tussenkomst van een rechtbank, advocaat ofgerechtsdeurwaarder zal ten titel van forfaitaire schadeloosstelling hetfactuurbedrag verhoogd worden met min. 10 % of minstens €285,00 zonder dathierbij afbreuk gedaan wordt aan de hierboven bedongen verwijlintresten. Deverhoging van min. 10 % wordt door de opdrachtgever aanvaard in toepassing vanart 1229 van het Burgerlijk Wetboek als 

vergoedingvoor de verhoogde inningskosten middels tussenkomst van derden en de verhoogdeadministratiekosten die dit teweeg brengt binnen het bedrijf van de aannemer.Tezelfdertijd worden alle schuldvorderingen op dezelfde opdrachtgeveronmiddellijk eisbaar. In geval van aanneembare hogere extra kosten, zijn dezevatbaar voor integrale vergoeding. 

05.02.Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden geeft de aannemer het recht alleleveringen en werken te schorsen op risico van de opdrachtgever, te latenovergaan tot het wegvoeren van het materieel en de materialen die op de werfstaan of aangevoerd werden. 

05.03.Ingeval van wijziging in de rechtstoestand van de opdrachtgever, overlijden,onbekwaamheid, faillissement, ontbinding of wijziging van vereniging- ofvennootschapsvorm, behoudt de aannemer het recht het contract te verbreken ofaanvullende waarborgen te eisen. 

05.04.De contractueel vastgestelde schijven worden als dusdanig gefactureerd. Deprijzen zijn netto, en ondergaan geen disconto. 

Allebelastingen, taksen en dergelijke, zijn ten laste van de opdrachtgever en/of dekoper; dit geldt ook voor waarborgen en/of kosten van derden. 

Decontractueel vermelde prijzen zullen worden herzien vol- gens de volgendeformule: 

SI
P = P’ (0,2 + 0,4 x — + 0,4 x — ) 

S’ I’ 

waarbij:
P = eindprijs 

P’= 

offerte-of contractprijs 

S=
de uitvoering van de overeenkomst (zoals gepubliceerd door de bevoegdediensten) 

S’= gemiddeld salaris (sociale lasten inbegrepen) tien dagen voor de datum van deeerste offerte zoals gepubliceerd door de bevoegde diensten) 

I= prijs gefactureerd tijdens de uitvoering van de over- eenkomst van degebruikte materialen (zoals gepubliceerd door de bevoegde diensten) 

I’= materiaalprijs tien dagen voor de datum van de eerste offerte (zoalsgepubliceerd door de bevoegde diensten) 

IndienP kleiner is dan P’, wordt deze laatste waarde behouden. 

DeI en S waarden variëren volgens de parameters van Het Paritair Comité van deBouw. 

05.05.De bouwheer doet tijdelijk en partieel afstand van het aan zijn eigendomverbonden gebruiksrecht ten voordele van de onbetaald gebleven aannemer, enerkent dat hij de opgerichte gebouwen niet in gebruik mag nemen alvorens deaannemingssom integraal is volstort, meerwerken inbegrepen. In het negatiefgeval -alzo bij betrekken van het pand- ontstaat een automatisch bijkomendrecht op vergoeding ten voordele van de aannemer t.b.v 3% van de totalebouwprijs en dit per maand. 

05.06.De bouwheer is van bij de aanvang der werken verantwoordelijk voor alle schadeveroorzaakt door feitelijkheden vreemd aan de aannemer zoals o.a. en nietlimitatief: vandalisme, diefstal, de invloed van natuurelementen, overstroming,storm, vorst, brand, hagel, enz.; hij verbindt er zich toe tegen dergelijkeschade een verzekering af te sluiten van voor de aanvang der werken. 

05.07.De Bouwheer/ eigenaar verbindt er zich toe in de verzekeringspolis van debestaande gebouwen en van de roerende goederen dewelke er in opgeslagen zijn,een afstand van verhaal t.o.v. de aannemer(s) der werken te laten opnemen endit tijdens de ganse duur der werken. 

Opeerste verzoek van de aannemer zal de bouwheer het bewijs van zulke polisbepaling leveren. 

05.08. Tussen debouwheer en de aannemer wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat enige vorm vanschuldvergelijking enkel mogelijk is ten gunste van laatstgenoemde. 

06. Waarborg

06.01.De aannemer kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld indien deaanwending van de verwerkte elementen niet overeenstemt met het doel waarvoorzij werden ontworpen en zoals dit voorafgaand bekend werd gemaakt aan ofafgeleid door de aannemer uit de bestaande gegevens. 

06.02.Ingeval van gebreken in de constructie kunnen enkel de bouwwaarden =(eenheidsprijzen x hoeveelheid) van de hoeveelheid rechtstreeks aangetaste endoor de aannemer geplaatste materialen worden verrekend met uitsluiting vanalle andere schade o.a. aan de inboedel, gevolgschade en dergelijke. 

06.03.De opdrachtgever ziet af van de mogelijkheid van verhaal op de aannemer doorzijn verzekeraar bij enige uitkering na schadegeval. 

Deopdrachtgever is verplicht een uitgebreide brandverzekering te onderschrijven,met inbegrip van waterschade, stormschade en dergelijke en dit met ingang opdatum van de werken. 

07. Oplevering der werken

07.01. De oplevering der werken geschiedt in één stap en dit op één der hiernabepaalde wijzen op het ogenblik van de voltooiing of ter beschikking stellingof ingebruikname van de werken of een deel van de werken, niettegenstaande on-volkomenheden, welke tijdens de waarborgtermijn kunnen worden hersteld. 

a.Bij de oplevering der werken op een door de aannemer, ca. één week van tevoren, vast te stellen datum en uur, wordt een schriftelijk proces-verbaal vanaanvaarding opgemaakt in aanwezigheid van de aannemer en de opdrachtgever, diebeide het proces-verbaal ondertekenen. In het proces-verbaal worden de tussenpartijen overeengekomen eventuele niet uitgevoerde werken, gebreken, reservesof weigering der werken opgetekend. De oplevering houdt de aanvaarding van deafgeleverde werken door de opdrachtgever in en sluit verder verhaal wegenszichtbare en verborgen gebreken uit. 

Bedoeldproces-verbaal mag niet in strijd zijn met de geest van de bepaling van rubriek02.07. 

Indiende opdrachtgever niet aanwezig is op de dag zoals hoger bepaald dan wel nietdeelneemt aan de bijeenkomst, dan wordt hij geacht zonder bemerking de werkente hebben aanvaard. 

b.Indien de opdrachtgever op enige wijze overgaat tot ingebruikname van hetbouwwerk, zonder het opstellen 

vaneen proces-verbaal van aanvaarding, dan geldt zulks als een aanvaarding derwerken. 

Hetuitvoeren van werken door de opdrachtgever, dan wel door derden in zijnopdracht, op het door de aannemer tot stand gebrachte resultaat in uitvoeringvan onderhavige overeenkomst, geldt als ingebruikname zoals hier bedoeld. 

07.02.Op de dag der oplevering gaat een garantieperiode van 6 maand in. 

dezeherstelling worden vervangen door een financiële regeling, volgens hetprincipe in 06.02. opgenomen; het zo bepaald bedrag zal dan binnen de 4 maandna definitieve vaststelling en raming, door de aannemer aan de opdrachtgeverworden terugbetaald. Een dergelijk proces-verbaal aan het einde van degarantieperiode van 6 maand, geldt dan als bevestiging van de voorheen ingeganeaanvaarding resp. einde van de garantieperiode. 

07.04.Na de aanvaarding der werken heeft de aannemer enkel de strikteaansprakelijkheid voorzien door art. 1792 van het Burgerlijk Wetboek metuitsluiting van elke andere, ook wegens verborgen gebreken mits in achtname vanhet hoger gestelde, o.a. in artikel 6; de tienjarige aansprakelijkheid gaataldus in bij de aanvaarding en slaat alzo slechts op het geheel of gedeeltelijkteniet gaan van het gebouw of een belangrijk onderdeel ervan en dit door eengebrek in de bouw. 

Ingeen geval is de aannemer verantwoordelijk voor condensatie op enigconstructiedeel onafgezien het ontstaan ervan. 

07.05.Voor zover de aannemer in enige garantiefase herstellingen dient en/of wenstuit te voeren dan dient hij vrije toegang tot het gebouw te bekomen.Gebeurlijke herstellingen worden beperkt tot de door de aannemer voorheenuitgevoerde werken. Bovenstaande kan geen aanleiding geven tot enige vergoedingvan de bouwheer. Het recht tot toegang is absoluut en kan niet worden geweigerdbehoudens verlies aan recht in hoofde van de opdrachtgever. 

08. Hoofdelijkheid

Indien verschillende personen en/of rechtspersonen gelijktijdig als opdrachtgeveren/of als koper optreden, zijn zij hoofdelijk en solidair, de een bij gebrekeaan de andere, gehouden tot alle verplichtingen spruitende uit huidigeovereenkomst. 

09. Adreswijzigingen

De opdrachtgever is ertoe gehouden tot volledige vereffening, zijn eventueleadreswijzigingen binnen de week bij aangetekend schrijven aan de aannemerkenbaar te maken, bij gebreke waaraan alle nadelige gevolgen hiervan ten zijnenlaste vallen. 

10. Klachten en bevoegdheid

Alle klachten moeten de aannemer schriftelijk, nauwkeurig en volledig gemotiveerd,toekomen, uiterlijk acht dagen na factuurdatum, alzo ook in bouwfase. Niettemin dienen eventuelevaststellingen van uitvoeringsfouten van welke aard ook, onmiddellijk door debouwheer of zijn afgevaardigde te worden gemeld zonder de desbetreffendefactuur af te wachten en dit conform gestelde art. 02.07. 

Geschillen voortspruitend uit onderhavig contract, van welk danige aard ook, kortgeding inbegrepen,zullen conform het Belgisch recht en volgens Nederlandstalige rechtsplegingvoorgelegd worden aan de rechtbanken van het arrondissement Mechelen, dan welAntwerpen en dit naar keuze van de aannemer, ongeacht de mogelijkheiduitsluitend toebedeeld aan de aannemer om desgevallend naar keuze de bouwheerte brengen voor de rechtbank van zijn woning of bedrijfszetel of van de plaatsvan de uitvoering van de werkzaamheden. 

Het staat de aannemer nochtans vrij enig geschil, kortgeding inbegrepen, door arbitragete laten beslechten, hetzij door een instituut met vaste reglementen terzake(bv. Europese Arbitrage Organisatie), hetzij door aanstelling van één ofmeerdere arbiters, actief in dit domein. 

In geval van arbitrage wordt elk geschil of eis voortvloeiend of in verband met dehuidige overeenkomst, hetzij betreffende geldigheid, interpretatie, uitvoering,verbreking of wat ook definitief en in laatste aanleg beslecht door hetscheidsgerecht. 

De keuze tussen de alzo geboden behandelingswijzen van klachten en/of geschillen,berust bij de aannemer; contracterende partijen dienen zich te onderwerpen aande ermede samenhangende werkwijzen en voorwaarden. 

Een en ander dient te geschieden conform het Belgisch recht en met Nederlandstaligerechtspleging. 

Indien enige bepaling in deze geheel of gedeeltelijk ongeldig zou worden verklaard,wijzigt dit niets aan de geldigheid van de andere bepalingen. 

11. Onderhoud

Na de oplevering en/of ingebruikname van het gebouw, staat de bouwheer en/ofeigenaar in voor het onderhoud. 

Als leidraad hiervoor verwijzen wij naar de “Praktische gids voor hetonderhoud van gebouwen”, verkrijgbaar bij het WTCB (- Wetenschappelijk enTechnisch Centrum voor het Bouwbedrijf). 

Indien enige bepaling in deze geheel of gedeeltelijk ongeldig zou worden verklaard,wijzigt dit niets aan de geldigheid van de andere bepalingen.